fbpx

English Tests for Practice ม.ต้น

175 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…

  • สรุปเนื้อหาความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น ที่สำคัญๆ
  • แบบทดสอบ (Tests) จำนวน 16 ฉบับ ฉบับละ 50 ข้อ
  • เฉลยแบบทดสอบอย่างละเอียด
  • คำศัพท์ที่ควรทราบในระดับชั้น ม.ต้น
  • คำศัพท์ที่ปรากฏมากกว่า 1 ครั้ง จากข้อสอบเข้า รร. เตรียมอุดมฯ

เหมาะสำหรับ…

  • นักเรียนใช้ฝึกฝนทักษะการทำข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.ปลาย
  • ครู/ผู้ปกครอง ใช้ติวเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน/บุตรหลานของตน

ผู้เขียน : เอมอุษา ภูมิสวัสดิ์ และ ร.ท.หญิง ดุสิตา ขันธพงษ์

จำนวนหน้า : 284


สารบัญ

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
– สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
– Tests 1-16 พร้อมเฉลย