fbpx

แผ่นรวมหลัก วิทยาศาสตร์ ประถมปลาย

35 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาหลักๆ ที่สำคัญและจำเป็นต้องรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-
ป.5-ป.6 พร้อมรูปภาพ แผนภาพ ตาราง ที่สวยงาม อ่านเข้าใจง่าย

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 8


สารบัญ

– สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
– สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
– สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
– สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
– สาระที่ 5 พลังงาน
– สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
– สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ