fbpx

แผ่นรวมสูตรคณิต ม.ปลาย 2 (รายวิชาเพิ่มเติม)

35 ฿

รายละเอียด

เป็นแผ่นพับ 4สี 8หน้า ที่รวบรวมสูตรต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6 ทำให้สะดวกในการค้นหา ศึกษาทบทวนความรู้ และนำสูตรไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 8


สารบัญ

1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
2. ระบบจำนวนจริง
3. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
4. ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
5. ฟังก์ชัน
6. เรขาคณิตวิเคราะห์
7. ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
8. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
9. เวกเตอร์ในสามมิติ
10. จำนวนเชิงซ้อน
11. วิธีเรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และทฤษฎีบททวินาม
12. ความน่าจะเป็น
13. สถิติ
14. ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
15. แคลคูลัสเบื้องต้น