fbpx

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

160 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีการประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง การสร้างภูมิคุ้มกัน การพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคมในทุกด้าน ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้เขียน : ธีรพงษ์ มหาวีโร

จำนวนหน้า : 292


สารบัญ

– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– ปฐมบท
– สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– นโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
– หน่วยงานและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
– แนวข้อสอบแผนพัฒนาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
SKU: NC61 Category: