fbpx

แบบฝึกและประเมินผล คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 2

125 ฿

รายละเอียด

จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนเพื่อช่วยให้สามารถฝึกทักษะการทำโจทย์คณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนต้องยอมรับว่าการจะเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดีนั้น จะต้องทำแบบฝึกหัดมากๆ และยังช่วยประเมินการเรียนรู้แต่ละหัวข้อและแต่ละเรื่องได้ด้วย

ผู้เขียน : กนกวลี อุษณกรกุล และ รณชัย มาเจริญทรัพย์

จำนวนหน้า : 248


สารบัญ

1. ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
1.1 สัญลักษณ์ของเมทริกซ์
1.2 การเท่ากันของเมทริกซ์
1.3 การบวกและการลบเมทริกซ์
1.4 การคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริง
1.5 การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์
1.6 ทรานสโพสของเมทริกซ์
1.7 อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์
1.8 ดีเทอร์มิแนนต์
1.9 อินเวอร์สการคูณของ nxn เมทริกซ์
1.10 การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น แบบประเมินผลการเรียนรู้
2. ฟังก์ชัน
2.1 ความสัมพันธ์
2.2 ตัวผกผันของความสัมพันธ์
2.3 ฟังก์ชัน แบบประเมินผลการเรียนรู้
3.เรขาคณิตวิเคราะห์
3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
3.2 ภาคตัดกรวย แบบประเมินผลการเรียนรู้