fbpx

แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 6

95 ฿

รายละเอียด

จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนเพื่อช่วยให้สามารถฝึกทักษะการทำโจทย์คณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนต้องยอมรับว่าการจะเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดีนั้น จะต้องทำแบบฝึกหัดมากๆ และยังช่วยประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหัวข้อและแต่ละเรื่องได้ด้วย

ผู้เขียน : กนกวลี อุษณกรกุล และ รณชัย มาเจริญทรัพย์

จำนวนหน้า : 168


สารบัญ

บทที่ 1 ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
บทที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น
บทที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น