fbpx

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 รายวิชาเพิ่มเติม

160 ฿

รายละเอียด

จัดทำขึ้นด้วยจุดประสงค์หลัก คือ ต้องการให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดมากๆ จนเกิดทักษะการเรียนรู้ สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ควบคู่ไปกับหนังสือคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนใช้

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 312


สารบัญ

– บทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
– บทที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
– บทที่ 3 การแปรผัน