fbpx

แบบฝึกพิชิตโจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.5

140 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือแบบฝึกโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามขั้นตอน โดยเริ่มจากง่ายไปหายากตามลำดับ

ผู้เขียน : กวินยา ศิลปพรหมมาศ

จำนวนหน้า : 264


สารบัญ

– บทที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
– บทที่ 2  โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร
– บทที่ 3  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารระคน
– บทที่ 4  โจทย์ปัญหาสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
– บทที่ 5  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน
– บทที่ 6 โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วน
– บทที่ 7  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน
– บทที่ 8  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม
– บทที่ 9 โจทย์ปัญหาร้อยละ
– บทที่ 10  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
– บทที่ 11  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
– บทที่ 12  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
– แบบประเมินพิชิตโจทย์ปัญหา ชุดที่ 1
– แบบประเมินพิชิตโจทย์ปัญหา ชุดที่ 2
– มีเฉลยแยกเล่ม