fbpx

แบบฝึกพิชิตโจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.1

95 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือแบบฝึกโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามขั้นตอน โดยเริ่มจากง่ายไปหายากตามลำดับ

ผู้เขียน : กวินยา ศิลปพรหมมาศ

จำนวนหน้า : 180


สารบัญ

– บทที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 5 และการลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 5
– บทที่ 2  โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9
– บทที่ 3  โจทย์ปัญหาการลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9
– บทที่ 4  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 9
– บทที่ 5  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
– บทที่ 6 โจทย์ปัญหาการวัดความยาวและความสูง
– บทที่ 7  โจทย์ปัญหาการชั่ง
– บทที่ 8  โจทย์ปัญหาการตวง
– บทที่ 9 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
– บทที่ 10  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
– บทที่ 11  โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน
– แบบประเมินพิชิตโจทย์ปัญหา ชุดที่ 1
– แบบประเมินพิชิตโจทย์ปัญหา ชุดที่ 2
– มีเฉลยแยกเล่ม