fbpx

แบบฝึกพิชิตโจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.3

115 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือแบบฝึกโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามขั้นตอน โดยเริ่มจากง่ายไปหายากตามลำดับ

ผู้เขียน : กวินยา ศิลปพรหมมาศ

จำนวนหน้า : 224


สารบัญ

– บทที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับที่บวกไม่เกิน 100,000
– บทที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบจำนวนนับที่ตังตั้งไม่เกิน 100,000
– บทที่ 3 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
– บทที่ 4 โจทย์ปัญหาการคูณ
– บทที่ 5 โจทย์ปัญหาการหาร
– บทที่ 6 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
– บทที่ 7 โจทย์ปัญหาการวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
– บทที่ 8 โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา
– บทที่ 9 โจทย์ปัญหาการชั่ง
– บทที่ 10 โจทย์ปัญหาการตวง
– บทที่ 11 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน
– บทที่ 12 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
– แบบประเมินพิชิตโจทย์ปัญหา ชุดที่ 1
– แบบประเมินพิชิตโจทย์ปัญหา ชุดที่ 2
– มีเฉลยแยกเล่ม