fbpx

แบบฝึกพิชิตโจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.2

105 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือแบบฝึกโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามขั้นตอน โดยเริ่มจากง่ายไปหายากตามลำดับ

ผู้เขียน : กวินยา ศิลปพรหมมาศ

จำนวนหน้า : 200


สารบัญ

– บทที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
– บทที่ 2 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
– บทที่ 3 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
– บทที่ 4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง
– บทที่ 5 โจทย์ปัญหาการคูณ
– บทที่ 6 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
– บทที่ 7 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน
– บทที่ 8 โจทย์ปัญหาการหาร
– บทที่ 9 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง
– บทที่ 10 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับบวก ลบ คูณ หารระคน
– แบบประเมินพิชิตโจทย์ปัญหา ชุดที่ 1
– แบบประเมินพิชิตโจทย์ปัญหา ชุดที่ 2
– มีเฉลยแยกเล่ม