fbpx

แบบฝึกทักษะ คิดเลขเร็ว ป.6

77 ฿

รายละเอียด

ช่วยพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานและเพิ่มพูนทักษะในการคิดคำนวณ ให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำ

ผู้เขียน : อุดม กิจงามเลิศ

จำนวนหน้า : 212


สารบัญ

– เรื่องที่1 การประมาณค่า (แบบฝึกที่ 1-9)
– เรื่องที่2 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร (แบบฝึกที่ 10-27)
– เรื่องที่3 สมการและการแก้สมการ (แบบฝึกที่ 28-33)
– เรื่องที่4 ตัวประกอบของจำนวนนับ (แบบฝึกที่ 34-40)
– เรื่องที่5 ห.ร.ม. (แบบฝึกที่ 41-44)
– เรื่องที่6 ค.ร.น. (แบบฝึกที่ 45-48)
– เรื่องที่7 เศษส่วน (แบบฝึกที่ 49-54)
– เรื่องที่8 การบวกและการลบ เศษส่วน (แบบฝึกที่ 55-61)
– เรื่องที่9 การคูณและการหาร เศษส่วน (แบบฝึกที่ 62-69)
– เรื่องที่10 การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ระคน (แบบฝึกที่ 70-74)
– เรื่องที่11 การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ระคน (แบบฝึกที่ 75-95)
– เรื่องที่12 รูปสี่เหลี่ยม (แบบฝึกที่ 96-101)
– เรื่องที่13 รูปวงกลม (แบบฝึกที่ 102-106)
– เรื่องที่14 บทประยุกต์ (แบบฝึกที่ 107-116)
– เรื่องที่15 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก (แบบฝึกที่ 117-120)
– เรื่องที่16 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน (แบบฝึกที่ 121-130)
– เรื่องที่17 กิจกรรมเสริมฝึกทักษะโจทย์ปัญหา (ตอนที่ 1-10)
– แบบทดสอบฝึกทักษะคิดเลขเร็ว (แบบทดสอบที่ 1 – แบบทดสอบที่10)
– มาตราต่างๆที่ต้องจดจำ