fbpx

แบบฝึกทักษะ คิดเลขเร็ว ป.3

80 ฿

รายละเอียด

ช่วยพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานและเพิ่มพูนทักษะในการคิดคำนวณ ให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำ

ผู้เขียน : อุดม กิจงามเลิศ

จำนวนหน้า : 240


สารบัญ

– เรื่องที่1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 (แบบฝึกที่ 1-8)
– เรื่องที่2 การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 (แบบฝึกที่ 9-20)
– เรื่องที่3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 (แบบฝึกที่ 21-30)
– เรื่องที่4 การเปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน 1,000 (แบบฝึกที่ 31-40)
– เรื่องที่5 การคูณจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนที่มีหลายหลัก (แบบฝึกที่ 41-50)
– เรื่องที่6 การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหลายหลัก (แบบฝึกที่ 51-60)
– เรื่องที่7 การหาร (แบบฝึกที่ 61-70)
– เรื่องที่8 การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 10,000 (แบบฝึกที่ 71-80)
– เรื่องที่9 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10,000 (แบบฝึกที่ 81-90)
– เรื่องที่10 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน (แบบฝึกที่ 91-102)
– เรื่องที่11 เศษส่วน (แบบฝึกที่ 103-102)
– เรื่องที่12 การวัดความยาว (แบบฝึกที่ 113-120)
– เรื่องที่13 เวลา (แบบฝึกที่ 121-128)
– เรื่องที่14 การชั่ง (แบบฝึกที่ 129-135)
– เรื่องที่15 การตวง (แบบฝึกที่ 136-140)
– เรื่องที่16 เงิน (แบบฝึกที่ 141-145)
– เรื่องที่17 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน (แบบฝึกที่ 146-155)
– เรื่องที่18 กิจกรรมเสริมฝึกทักษะโจทย์ปัญหา (ตอนที่ 1-10)
– แบบทดสอบฝึกทักษะคิดเลขเร็ว (แบบทดสอบที่1 – แบบทดสอบที่10)