fbpx

แบบฝึกทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.6

155 ฿

รายละเอียด

จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีการตัดสินใจที่ดี
โดยเริ่มจากการสร้างให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด มีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ แล้วเน้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (สมองด้านซ้าย) การฝึกการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ (สมองด้านขวา)

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 336


สารบัญ

– บทที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
– บทที่ 2 ตัวประกอบของจำนวนนับ
– บทที่ 3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
– บทที่ 4 ทศนิยม
– บทที่ 5 การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม
– บทที่ 6 เส้นขนาน
– บทที่ 7 สมการและการแก้สมการ
– บทที่ 8 ทิศ แผนที่และแผนผัง
– บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม
– บทที่ 10 รูปวงกลม
– บทที่ 11 บทประยุกต์
– บทที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
– บทที่ 13 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
– เฉลย