fbpx

แบบฝึกทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.5

165 ฿

รายละเอียด

จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีการตัดสินใจที่ดี
โดยเริ่มจากการสร้างให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด มีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ แล้วเน้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (สมองด้านซ้าย) การฝึกการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ (สมองด้านขวา)

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 368


สารบัญ

– บทที่ 1 จำนวนนับ
– บทที่ 2 การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนนับ
– บทที่ 3 มุม
– บทที่ 4 เส้นขนาน
– บทที่ 5 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
– บทที่ 6 เศษส่วน
– บทที่ 7 การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน
– บทที่ 8 ทศนิยม
– บทที่ 9 การบวก ลบ และคูณทศนิยม
– บทที่ 10 บทประยุกต์
– บทที่ 11 รูปสี่เหลี่ยม
– บทที่ 12 รูปสามเหลี่ยม
– บทที่ 13 รูปวงกลม
– บทที่ 14 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
– เฉลย