fbpx

แบบฝึกทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.4

110 ฿

รายละเอียด

จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีการตัดสินใจที่ดี โดยเริ่มจากการสร้างให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด มีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ แล้วเน้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (สมองด้านซ้าย) การฝึกการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ (สมองด้านขวา)

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 236


สารบัญ

– บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
– บทที่ 2 การบวกและการลบ
– บทที่ 3 เรขาคณิต
– บทที่ 4 การคูณ
– บทที่ 5 การหาร
– บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง
– บทที่ 7 การวัด
– บทที่ 8 พื้นที่
– บทที่ 9 เงิน
– บทที่ 10 เศษส่วน
– บทที่ 11 เวลา
– บทที่ 12 ทศนิยม
– บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน
– เฉลย