fbpx

แบบฝึกทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.2

75 ฿

รายละเอียด

จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีการตัดสินใจที่ดี
โดยเริ่มจากการสร้างให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด มีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ แล้วเน้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (สมองด้านซ้าย) การฝึกการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ (สมองด้านขวา)

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 160


สารบัญ

– บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000
– บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
– บทที่ 3 การวัดความยาว
– บทที่ 4 การชั่ง
– บทที่ 5 การคูณ
– บทที่ 6 เวลา
– บทที่ 7 เงิน
– บทที่ 8 การหาร
– บทที่ 9 การตวง
– บทที่ 10 รูปเรขาคณิต
– บทที่ 11 การบวก ลบ คูณ หารระคน
– เฉลย