fbpx

แบบฝึกทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.1

60 ฿

รายละเอียด

จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีการตัดสินใจที่ดี
โดยเริ่มจากการสร้างให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด มีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ แล้วเน้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (สมองด้านซ้าย) การฝึกการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ (สมองด้านขวา)

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 128


สารบัญ

– บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
– บทที่ 2 จำนวนนับ 6 ถึง 9
– บทที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9
– บทที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9
– บทที่ 5 จำนวนนับ 10 ถึง 100
– บทที่ 6 การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
– บทที่ 7 การวัดความยาว
– บทที่ 8 การชั่ง
– บทที่ 9 การตวง
– บทที่ 10 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
– บทที่ 11 เวลา
– บทที่ 12 การบวก ลบระคน
– เฉลย