fbpx

แบบฝึกทักษะเก่งคณิตคิดเร็ว ป.1

85 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย… แบบฝึกทักษะเก่งคณิตคิดเร็ว จำนวน 10 บท มีลักษณะปัญหาที่หลากหลาย และมีจำนวนมากถึง 244 ชุด ขอบข่ายเนื้อหาสอดคล้องตรงกับหนังสือเรียน

ผู้เขียน : นำพล กวักบำรุง

จำนวนหน้า : 264


สารบัญ

– บทที่1 จำนวนนับ 1-5 และ 0
– บทที่2 จำนวนนับ 6-10
– บทที่3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
– บทที่4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
– บทที่5 จำนวนนับ 11-20
– บทที่6 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
– บทที่7 จำนวนนับ 21-100
– บทที่8 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
– บทที่9 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
– บทที่10 การบวกลบระคน