fbpx

แบบฝึกทักษะเก่งคณิตคิดเร็ว ป.2

85 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย… แบบฝึกทักษะเก่งคณิตคิดเร็ว จำนวน 9 บท มีลักษณะปัญหาที่หลากหลาย และมีจำนวนมากถึง 245 ชุด ขอบข่ายเนื้อหาสอดคล้องตรงกับหนังสือเรียน

ผู้เขียน : นำพล กวักบำรุง

จำนวนหน้า : 268


สารบัญ

– บทที่1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000
– บทที่2 การบวกและการลบ
– บทที่3 การคูณ
– บทที่4 การหาร
– บทที่5 การบวก ลบ คูณ หารระคน
– บทที่6 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน
– บทที่7 เรขาคณิต
– บทที่8 เงิน
– บทที่9 เวลา