fbpx

แบบฝึกตรรกะสมองด้านซ้าย

125 ฿

รายละเอียด

ตรรกะเป็นการทำงานของสมองด้านซ้าย การคิดอย่างมีตรรกะคือการคิดที่มีลำดับขั้นตอนและเป็นเหตุเป็นผล คนที่คิดอย่างมีตรรกะจะสามารถมองภาพรวม คิดจากมหาภาคไปสู่จุลภาค และคิดแบบมีทางเลือก หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยแบบฝึกที่หลากหลายรูปแบบ จำนวน 103 แบบฝึก เพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ตามที่สังคมไทยกำลังใฝ่หา

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 208


สารบัญ

– แบบฝึกตรรกะที่ 1-103
– เฉลย