fbpx

แบบทดสอบรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2

105 ฿

รายละเอียด

ใช้สำหรับประเมินผลการเรียนหลังเสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละบท เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบจะสอดคล้องตามตัวชี้วัดและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านการคิดคำนวณ การวิเคราะห์ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา มีแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในแต่ละบท และในท้ายเล่มมีแนวข้อสอบปลายภาคเรียนให้ทดสอบ

ผู้เขียน : ธิดารัตน์ วัชระไพศาล

จำนวนหน้า : 216


สารบัญ

– บทที่ 7 สมการและการแก้สมการ
– บทที่ 8 ทิศ แผนที่และแผนผัง
– บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม
– บทที่ 10 รูปวงกลม
– บทที่ 11 บทประยุกต์
– บทที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
– บทที่ 13 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
– แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
– แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1
– มีเฉลยแยกเล่ม