fbpx

แบบทดสอบรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสต์ ป.1 เล่ม 1

70 ฿

รายละเอียด

ใช้สำหรับประเมินผลการเรียนหลังเสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละบท เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบจะสอดคล้องตามตัวชี้วัดและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านการคิดคำนวณ การวิเคราะห์ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา มีแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในแต่ละบท และในท้ายเล่มมีแนวข้อสอบปลายภาคเรียนให้ทดสอบก่อนสอบจริงที่โรงเรียน

ผู้เขียน : ธิดารัตน์ วัชระไพศาล

จำนวนหน้า : 160


สารบัญ

– จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
– จำนวนนับ 6 ถึง 10
– การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9
– การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9
– จำนวนนับ 11 ถึง 20
– การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
– แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1