fbpx

แบบทดสอบรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1

70 ฿

รายละเอียด

ใช้สำหรับประเมินผลการเรียนหลังเสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละบท เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบจะสอดคล้องตามตัวชี้วัดและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านการคิดคำนวณ การวิเคราะห์ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา มีแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในแต่ละบท และในท้ายเล่มมีแนวข้อสอบปลายภาคเรียนให้ทดสอบก่อนสอบจริงที่โรงเรียน

ผู้เขียน : ธิดารัตน์ วัชระไพศาล

จำนวนหน้า : 160


สารบัญ

– บทที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
– บทที่ 2 มุม
– บทที่ 3 เส้นขนาน
– บทที่ 4 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
– บทที่ 5 เศษส่วน
– บทที่ 6 การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
– แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1