fbpx

แบบทดสอบรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

85 ฿

รายละเอียด

ใช้สำหรับประเมินผลการเรียนหลังเสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละบท เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบจะสอดคล้องตามตัวชี้วัดและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านการคิดคำนวณ การวิเคราะห์ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา มีแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในแต่ละบท และในท้ายเล่มมีแนวข้อสอบปลายภาคเรียนให้ทดสอบ

ผู้เขียน : ธิดารัตน์ วัชระไพศาล

จำนวนหน้า : 192


สารบัญ

บทที่ 7 การวัดความยาว
บทที่ 8 การชั่ง
บทที่ 9 การตวง
บทที่ 10 พื้นที่
บทที่ 11 เงิน
บทที่ 12 เศษส่วน
บทที่ 13 เวลา
บทที่ 14 ทศนิยม
บทที่ 15 การบวก ลบ คูณ หารระคน
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2