fbpx

แบบทดสอบรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2

65 ฿

รายละเอียด

ใช้สำหรับประเมินผลการเรียนหลังเสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละบท เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบจะสอดคล้องตามตัวชี้วัดและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านการคิดคำนวณ การวิเคราะห์ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา มีแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในแต่ละบท และในท้ายเล่มมีแนวข้อสอบปลายภาคเรียนให้ทดสอบก่อนสอบจริงที่โรงเรียน

ผู้เขียน : ธิดารัตน์ วัชระไพศาล

จำนวนหน้า : 140


สารบัญ

– เวลา
– เงิน
– การหาร
– การตวง
– รูปเรขาคณิต
– การบวก ลบ คูณ หารระคน
– แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2