fbpx

แบบทดสอบรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1

70 ฿

รายละเอียด

ใช้สำหรับประเมินผลการเรียนหลังเสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละบท เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบจะสอดคล้องตามตัวชี้วัดและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านการคิดคำนวณ การวิเคราะห์ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา มีแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในแต่ละบท และในท้ายเล่มมีแนวข้อสอบปลายภาคเรียนให้ทดสอบก่อนสอบจริงที่โรงเรียน

ผู้เขียน : ธิดารัตน์ วัชระไพศาล

จำนวนหน้า : 156


สารบัญ

– จำนวนนับไม่เกิน 1,000
– การบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000
– การลบจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000
– แบบรูปและความสัมพันธ์
– การวัดความยาว
– การชั่ง
– การคูณ
– แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่1