fbpx

แบบทดสอบรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสต์ ป.1 เล่ม 2

85 ฿

รายละเอียด

ใช้สำหรับประเมินผลการเรียนหลังเสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละบท เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบจะสอดคล้องตามตัวชี้วัดและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านการคิดคำนวณ การวิเคราะห์ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา มีแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในแต่ละบท และในท้ายเล่มมีแนวข้อสอบปลายภาคเรียนให้ทดสอบก่อนสอบจริงที่โรงเรียน

ผู้เขียน : ธิดารัตน์ วัชระไพศาล

จำนวนหน้า : 200


สารบัญ

– การวัดความยาวและความสูง
– การชั่งและการตวง
– จำนวนนับ 21 ถึง 100
– การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
– เวลา
– การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
– การบวกลบระคน
– แบบรูปและความสำคัญ
– แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2