fbpx

แบบทดสอบความถนัด GAT/SAT

110 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…แบบทดสอบความถนัดหลากหลายรูปแบบให้ฝึก จำนวน 60 ฉบับ 1,535 ข้อ พร้อมเฉลย

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 212


สารบัญ

1. ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
2. ความสามารถด้านภาษา
3. ความสามารถด้านเหตุผล
4. ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
5. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์
6. เฉลยแบบทดสอบควาถนัด