fbpx

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.5

115 ฿

รายละเอียด

เพื่อประเมินตนเอง ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความรู้สึกเชิงจำนวน ด้านการจินตนาการเชิงจำนวน ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านเหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ จำนวนแบบทดสอบ 207 ฉบับ

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 308


สารบัญ

– บทที่1 จำนวนนับ
– บทที่2 การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ
– บทที่3 มุมและเส้นขนาน
– บทที่4 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
– บทที่5 เศษส่วน
– บทที่6 การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน
– บทที่7 ทศนิยม
– บทที่8 การบวก การลบ การคูณทศนิยม
– บทที่9 แบบรูปและความสัมพันธ์
– บทที่10 รูปสี่เหลี่ยม
– บทที่11 รูปสามเหลี่ยม
– บทที่12 รูปวงกลม
– บทที่13 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก