fbpx

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.1

90 ฿

รายละเอียด

เพื่อประเมินตนเอง ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความรู้สึกเชิงจำนวน ด้านการจินตนาการเชิงจำนวน ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านเหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ จำนวนแบบทดสอบ 155 ฉบับ

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 220


สารบัญ

– บทที่1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
– บทที่2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10
– บทที่3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10
– บทที่4 จำนวนนับ 11 ถึง 100
– บทที่5 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
– บทที่6 แบบรูปและความสัมพันธ์
– บทที่7 การวัดความยาว
– บทที่8 การชั่ง
– บทที่9 การตวง
– บทที่10 เวลา
– บทที่11 เงิน
– บทที่12 การบวกลบระคน