fbpx

แนวข้อสอบ GAT-ไทย

145 ฿

รายละเอียด

เนื้อหาสำคัญ… การฝึกวิเคราะห์โดยใช้ตัวอักษรแทนความสัมพันธ์, การฝึกใช้เส้นเชื่อมแสดงความสัมพันธ์, การฝึกอ่านวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์, การฝึกวาดแผนภูมิ ร่างรหัส และระบายคำตอบ, ข้อควรระวังและบทสรุปในการทำข้อสอบ GAT-ไทยพร้อมด้วย… แนวข้อสอบ GAT-ไทย พร้อมเฉลยละเอียด 40 บทความ

ผู้เขียน : พยุงศักดิ์ ทราบรัมย์

จำนวนหน้า : 224


สารบัญ

– บทที่ 1  เปิดประตูเข้าสู่ระบบการสอบ GAT
– บทที่ 2  ฝึกหาคำ Keyword และการใช้ตัวอักษรแทนความสัมพันธ์
– บทที่ 3  การฝึกใช้เส้นเชื่อมแสดงความสัมพันธ์ของข้อความ
– บทที่ 4  ฝึกการอ่านวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์
– บทที่ 5  แบบฝึกหัดความคิดเชื่อมโยง จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
– บทสรุป
– ภาคผนวก