fbpx

เฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ สพฐ. ม.3

130 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่ทำขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้ได้เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ จากการได้ฝึกฝนทำโจทย์ที่มีความสลับซับซ้อน ในเล่มประกอบด้วย แบบทดสอบคัดเลือกนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 184


สารบัญ

– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2551
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2552
– แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2554-2555
– แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2556-2557
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ
– เฉลยวิธีทำอย่างละเอียด