fbpx

เฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ สพฐ. ป.6 (ระดับประถมศึกษา)

195 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่ทำขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้ได้เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ จากการได้ฝึกฝนทำโจทย์ที่มีความสลับซับซ้อน ในเล่มประกอบด้วย แบบทดสอบคัดเลือกนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 340


สารบัญ

– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2549
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับประเทศ  พ.ศ. 2549
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2550
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับประเทศ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 1)
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับประเทศ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2551
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2552
– แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และประเทศ  พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และประเทศ  พ.ศ. 2554-2555
– แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และประเทศ  พ.ศ. 2556-2557
– แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และประเทศ  พ.ศ. 2557-2558
– แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และประเทศ  ยพ.ศ. 2559-2560
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติที่ประเทศฟิลิปปินส์ ประเภทบุคคล
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติที่ประเทศฟิลิปปินส์ ประเภททีม
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
– เฉลยวิธีทำอย่างละเอียด