fbpx

เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. ป.6 (ระดับประถมศึกษา)

285 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่ทำขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้ได้เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ จากการได้ฝึกฝนทำโจทย์ที่มีความสลับซับซ้อน ในเล่มประกอบด้วย แบบทดสอบคัดเลือกนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 628


สารบัญ

– ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549
– ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คัดเลือกระดับประเทศ พ.ศ. 2549
– ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
– ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คัดเลือกระดับประเทศ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2550
– ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คัดเลือกระดับประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
– ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ พ.ศ. 2552
– ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ พ.ศ. 2553
– ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ พ.ศ. 2554
– ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ พ.ศ. 2555-2556
– ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ พ.ศ. 2557-2558
– ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ พ.ศ. 2559-2560
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ IMSO (International Mathematics and Science Olympaid for Primary School)
– มีเฉลยพร้อมเหตุผลและวิธีทำอย่างละเอียดทุกข้อ