fbpx

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 เล่ม 2

70 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…  ปัญหาท้าทายหลากหลาย 120 แบบฝึก เพื่อพัฒนาสมองด้านการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 140