fbpx

หนังสือปฐมวัย ชุดพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา อนุบาล 3 เล่ม 1 ภาคต้น

80 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นสมองของเด็กให้พัฒนาทั้งซีกซ้ายและซีกขวาในลักษณะองค์รวม สอดคล้องตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 96

น้ำหนัก : 230 กรัม

ขนาด : 210*295*5 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)


สารบัญ

 • กิจกรรมพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา
  • สัปดาห์ที่ 1-9 ในแต่ละสัปดาห์ประกอบด้วย
   • กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล และสถานที่ที่แวดล้อมตัวเด็ก และธรรมชาติรอบตัว (การใส่ใจดูแลตนเอง ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)
   • กิจกรรมเสริมสาระการเรียนรู้ด้านวิชาการ
    • วิชาภาษาไทย (ฝึกการอ่านคำและการเขียนสะกดคำ การอ่านเพื่อความเข้าใจ การจำแนกเสียง)
    • วิชาภาษาอังกฤษ (ฝึกการอ่านและการเขียนคำศัพท์ การจำแนกเสียงท้ายคำ ประโยคสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)
    • วิชาคณิตศาสตร์ (การเปรียบเทียบสิ่งของ ลำดับที่ การบวก การลบ เงินเหรียญ
     แบบรูป ฯลฯ)
   • กิจกรรมเสริมทักษะด้านศิลปะ การเคลื่อนไหว และดนตรี

SKU: NF03 Category: