fbpx

หนังสือปฐมวัย ชุดพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา อนุบาล 2 เล่ม 1 ภาคต้น

80 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นสมองของเด็กให้พัฒนาทั้งซีกซ้ายและซีกขวาในลักษณะองค์รวม สอดคล้องตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 96

น้ำหนัก : 230 กรัม

ขนาด : 210*295*5 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)


สารบัญ

 • กิจกรรมพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา
  • สัปดาห์ที่ 1-9 ในแต่ละสัปดาห์ประกอบด้วย
   • กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล และสถานที่ที่แวดล้อมตัวเด็ก และธรรมชาติรอบตัว (การดูแลตนเอง การปฏิบัติตนต่อพ่อแม่ ครู และเพื่อน)
   • กิจกรรมเสริมสาระการเรียนรู้ด้านวิชาการ
    • วิชาภาษาไทย (ฝึกการอ่านคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ ที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับ การเขียนสะกดคำ การฟังนิทาน การพูดจินตนาการจากภาพ ฯลฯ)
    • วิชาภาษาอังกฤษ (ฝึกการอ่านและการเขียน Aa-Zz การจำแนกเสียงและการออกเสียงคำ เรียนรู้คำศัพท์)
    • วิชาคณิตศาสตร์ (การเปรียบเทียบขนาด การบอกตำแหน่ง การเรียงลำดับ การเปรียบเทียบจำนวน ฯลฯ)
   • กิจกรรมเสริมทักษะด้านศิลปะ การเคลื่อนไหว และดนตรี

SKU: NE98 Category: