fbpx

หนังสือปฐมวัย ชุดพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา อนุบาล 1 เล่ม 4 ภาคปลาย

80 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นสมองของเด็กให้พัฒนาทั้งซีกซ้ายและซีกขวาในลักษณะองค์รวม สอดคล้องตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 96

น้ำหนัก : 230 กรัม

ขนาด : 210*295*5 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)


สารบัญ

 • กิจกรรมพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา
  • สัปดาห์ที่ 28-36 ในแต่ละสัปดาห์ประกอบด้วย
   • กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล และสถานที่ที่แวดล้อมตัวเด็ก และธรรมชาติรอบตัว (ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ครอบครัว ครู สัตว์ โรงเรียน)
   • กิจกรรมเสริมสาระการเรียนรู้ด้านวิชาการ
    • วิชาภาษาไทย (ฝึกการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน พยัญชนะไทย)
    • วิชาภาษาอังกฤษ (ฝึกการอ่านและการเขียน A-Z การจำแนกเสียงและการออกเสียงคำ เรียนรู้คำศัพท์)
    • วิชาคณิตศาสตร์ (ฝึกลากเส้นในทิศทางต่างๆ การจำแนกความเหมือน-ความต่าง การเปรียบเทียบขนาด ความยาว จำนวนนับ ฯลฯ)
   • กิจกรรมเสริมทักษะด้านศิลปะ การเคลื่อนไหว และดนตรี

SKU: NE97 Category: