fbpx

สื่อเสริมรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

75 ฿

รายละเอียด

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยสรุปเนื้อหา พร้อมโจทย์ฝึกทักษะ และแบบทดสอบประจำบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมแนวข้อสอบปลายภาคเรียน

ผู้เขียน : สุเทพ จันทร์สมบูรณ์กุล, ชลทิศ พิทธยังกูร และ อภิชญา ชนะ

จำนวนหน้า : 160


สารบัญ

1. ทศนิยมและเศษส่วน
2. การประมาณค่า
3. คู่อันดับและกราฟ
4. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
5. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ