fbpx

สรุป…เก็ง…แนวข้อสอบ…และเฉลย เตรียมสอบ ป.5

165 ฿

รายละเอียด

จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอบย่อย และสอบประจำภาค ด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพ คณะผู้จัดทำได้บรรจุเนื้อหา บทสรุป แนวข้อสอบ พร้อมทั้งเฉลยให้อย่าง
ครบครัน ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ (ตรงตามหลักสูตรใหม่ ปี 2551)

ผู้เขียน : สุนทรี ทองชิตร์, สุพรรณี ราชแก้ว, ชูศรี สีสวย, รัตนา ใจซื่อสมบูรณ์, วิภาวี พัฒนะวาณิช และ ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 500


สารบัญ

– กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบปลายภาคและเฉลย
– กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แนวข้อสอบปลายภาคและเฉลย
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ แนวข้อสอบปลายภาคและเฉลย
– กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวข้อสอบปลายภาคเรียนและเฉลย
– กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แนวข้อสอบปลายภาคและเฉลย
– กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แนวข้อสอบปลายภาคและเฉลย
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ แนวข้อสอบปลายภาคและเฉลย
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แนวข้อสอบปลายภาคและเฉลย