fbpx

สรุปหลักวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.5-ป.6

75 ฿

รายละเอียด

สรุปเนื้อหาหลักๆ ที่สำคัญๆ สูตรการคำนวณ ศัพท์วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมทั้ง 7 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ผู้เขียน : ก่องแก้ว พันธกานต์ และ วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 216


สารบัญ

– สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
– สาระที่ 2  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
– สาระที่ 3  สารและสมบัติของสาร
– สาระที่ 4  แรงและการเคลื่อนที่
– สาระที่ 5  พลังงาน
– สาระที่ 6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
– สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ