fbpx

สรุปหลักภาษาไทย ม.1-ม.2-ม.3

105 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…เนื้อหาต่างๆทั้งในส่วนของหลักภาษา การใช้ภาษา และวรรณคดี โดยสรุปแยกหัวข้อเรื่องไว้เป็นบทๆ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและจดจำ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบ

ผู้เขียน : อักษราวุธ อกนิษฐสวัสดิ์

จำนวนหน้า : 312


สารบัญ

– บทที่ 1 เสียงและอักษรในภาษาไทย
– เสียงในภาษาไทย
– อักษรในภาษาไทย
– บทที่ 2 พยางค์และคำ
– พยางค์
– คำ
– บทที่ 3 คำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศ
– คำไทยแท้
– คำยืมภาษาต่างประเทศ
– บทที่ 4 ชนิดของคำแบ่งตามลักษณะการประกอบคำ
– คำมูล
– คำประสม
– คำซ้อน
– คำซ้ำ
– คำสมาส
– บทที่ 5 ชนิดของคำแบ่งตามหน้าที่
– คำนาม
– คำกริยา
– คำสรรพนาม
– คำวิเศษณ์
– คำบุพบท
– คำสันธาน
– คำอุทาน
– บทที่ 6 ประโยค
– ส่วนประกอบของประโยค
– ชนิดของประโยค
– บทที่ 7 ความหมายของคำ
– คำที่มีทั้งความหมายโดยตรงและความหมายเชิงอุปมา
– คำพ้อง
– บทที่ 8 การเขียนสะกดคำ
– ตัวอย่างคำที่มักเขียนผิด
– บทที่ 9 เครื่องหมายวรรคตอนและการใช้พจนานุกรม
– เครื่องหมายวรรคตอน
– การใช้พจนานุกรม
– บทที่ 10 คำราชาศัพท์
– ลำดับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
– คำนามราชาศัพท์
– คำสรรพนามราชาศัพท์
– คำกริยาราชาศัพท์
– คำราชาศัพท์ที่มักใช้ผิด
– บทที่ 11 สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
– ความหมายของสำนวน
– ที่มาของสำนวน
– สำนวนไทยและความหมาย
– บทที่ 12 ธรรมชาติของภาษา
– ประเภทของภาษา
– องค์ประกอบในการสื่อสาร
– ลักษณะทั่วไปของภาษา
– บทที่ 13 ระดับภาษา
– ภาษาระดับพิธีการ
– ภาษาระดับทางการ
– ภาษาระดับกึ่งทางการ
– ภาษาระดับสนทนา
– ภาษาระดับกันเอง
– บทที่14 การอ่านวิเคราะห์
– ประเภทของการอ่าน
– แนวทางการอ่านวิเคราะห์
– บทที่ 15 เหตุผลกับภาษา
– โครงสร้างของการแสดงเหตุผล
– การอนุมาน
– บทที่ 16 การใช้ภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจ
– หลักในการโน้มน้าวให้ประสบความสำเร็จ
– กลวิธีในการโน้มน้าวใจ
– ภาษาที่ใช้ในการโน้มน้าวใจ
– การใช้วิจารณญาณในการรับสารที่โน้มน้าวใจ
– รูปแบบของการใช้ภาษาโน้มน้าวใจ
– บทที่ 17 ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
– บทที่ 18 การเขียนประเภทต่างๆ
– ประเภทของการเขียน
– รูปแบบของงานเขียน
– บทที่ 19 โวหารการเขียน
– ประเภทของโวหาร
– บทที่ 20 การฟัง การดู และการพูด
– การฟังและการดู
– การพูด
– บทที่ 21 วรรณกรรมและฉันทลักษณ์
– ความหมายของวรรณกรรมและวรรณคดี
– การแบ่งประเภทของวรรณกรรม
– ลักษณะคำประพันธ์ในวรรณกรรม
– ฉันทลักษณ์
– ฉันทลักษณ์ร้อยกรองประเภทต่างๆ
– การใช้ฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ร่วมกัน
– บทที่ 22 ศิลปะการประพันธ์
– กลวิธีการประพันธ์
– กวีโวหาร
– บทที่ 23 วรรณกรรมกับสังคม
– บทบาทด้านการสอนให้คนประพฤติตามเพื่อความสงบสุขของสังคม
– บทบาทด้านการจรรโลงสังคม
– บทบาทด้านการสะท้อนสภาพสังคม
– บรรณานุกรม