fbpx

สรุปหลักคณิตศาสตร์ ม.1-ม.2-ม.3

80 ฿

รายละเอียด

สรุปเนื้อหาหลักๆ ที่สำคัญๆ สมบัติ สูตร เทคนิคคิดลัด บทนิยาม ทฤษฎีบท การพิสูจน์ มาตราและหน่วยการวัด เหมาะสำหรับการอ่านทบทวนเพื่อเตรียมสอบ ทั้งสอบย่อย
สอบกลางภาค สอบปลายภาค และสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 232


สารบัญ

– สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
– สาระที่ 2 การวัด
– สาระที่ 3 เรขาคณิต
– สาระที่ 4 พีชคณิต
– สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น