fbpx

สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.4-ป.5-ป.6

35 ฿

รายละเอียด

สรุปเนื้อหาหลักๆ ที่สำคัญๆ ได้แก่ สูตร กฎ ทฤษฎี สมบัติ มาตราและหน่วยการวัด เหมาะสำหรับการอ่านทบทวนเพื่อสอบทั้งสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค และสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 107


สารบัญ

สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
สาระที่ 2 การวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิต
สาระที่ 4 พีชคณิต
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
ภาคผนวก มาตราชั่ง ตวง วัด เวลา ฯลฯ