fbpx

สรุปสูตร วิทยาศาสตร์ ม.3 รายวิชาพื้นฐาน

40 ฿

รายละเอียด

สรุปเนื้อหาหลักๆ ที่สำคัญๆ และรวบรวมสูตร คำจำกัดความ กฎ และทฤษฎีต่างๆ ของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 เพื่อการเตรียมตัวสอบ ทั้งการสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค และใช้เพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 176


สารบัญ

– สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
– ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
– สารและสมบัติของสาร
– แรงและการเคลื่อนที่
– พลังงาน
– กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
– ดาราศาสตร์และอวกาศ
– ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี