fbpx

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

125 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติราชการงานสำนักงาน เป็นคู่มือสอบบรรจุเข้ารับราชการ สอบเลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่ง

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 216


สารบัญ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ. 2526 หมวดที่ 1 ชนิดของหนังสือ หมวดที่ 2 การรับและการส่งหนังสือ หมวดที่ 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ หมวดที่ 4 มาตรฐาน แม่พิมพ์ และซอง บทเฉพาะกาล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ตัวอย่างแบบพิมพ์ประเภทต่างๆ ที่ใช้ในงานสารบรรณ สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ภาคผนวก คำอธิบายงานสารบรรณเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ
SKU: NB63 Category: