fbpx

รวมข้อสอบฉบับจริง O-NET ป.6

125 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย… ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2550,2551 และ 2552 , ปีการศึกษา 2552 สอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ,พร้อมทั้งเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช,รัตนา ใจซื่อสมบูรณ์,ทินรัตน์ จันทราภินันท์,วีรวรรณ ศิวเวทกุล

จำนวนหน้า : 224


สารบัญ

– ข้อสอบครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2550(สอบ 4 มี.ค. 2551)
– ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย / เฉลย
– ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ / เฉลย
– ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ / เฉลย
– ข้อสอบครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2551(สอบ 12 ก.พ. 2552)
– ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย / เฉลย
– ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ / เฉลย
– ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ / เฉลย
– ข้อสอบครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2552(สอบ 2-3 ก.พ. 2553)
– ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / เฉลย
– ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ / สุขศึกษาและพลศึกษา / เฉลย
– ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาสังคมศึกษา / วิชาวิทยาศาสตร์ / เฉลย
– ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาศิลปะ / การงานอาชีพฯ / เฉลย