fbpx

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2554)

165 ฿

รายละเอียด

พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียงมาตรา พร้อมด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยแนวข้อสอบแบบปรนัย เหมาะสำหรับเป็นคู่มือการทำงาน คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการตำรวจทั้งประทวนและสัญญาบัตรทุกสาย และประชาชนผู้สนใจ

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 252


สารบัญ

– พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– พ.ร.ก. แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– กฎ ก.ตร. ที่สำคัญ
– พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบแบบปรนัย พร้อมเฉลย
SKU: NC07 Category: