fbpx

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

45 ฿

รายละเอียด

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 พร้อมด้วยสรุปสาระสำคัญ แนวข้อสอบความรู้ (อัตนัยและปรนัย) ภาคผนวก: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561)

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 56


สารบัญ

– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจ (อัตนัย)
– แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจ (ปรนัย)
– ภาคผนวก:การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561)
SKU: ND32 Category: